Smoked Salmon Pizza

tomato sauce, smoked salmon, tomatoes, mozzarella

+0,00 lei
+0,00 lei
Smoked Salmon Pizza